Elke wijk zijn eigen belasting

Door Jos Lantmeeters op 5 februari 2018, over deze onderwerpen: Ondernemen, Vlaams Parlement, Wonen

Samen met mijn collega’s van de Vlaamse meerderheidspartijen hebben we een voorstel van decreet ingediend waardoor steden en gemeenten de onroerende voorheffing kunnen laten variëren per wijk of buurt. Hiermee moeten we wonen en ondernemen in de stads- of dorpskernen aantrekkelijker maken. Vandaag hebben oude stadswoningen vaak een hoger kadastraal inkomen dan woningen in het buitengebied. Door steden de kans te geven hun opcentiemen te differentiëren, maken we het aantrekkelijker voor mensen om in de kern te gaan wonen of te blijven wonen

Volgens de meest recente bevolkings- en huishoudensprojecties zal er in de komende jaren een sterke toename zijn van de één- en tweepersoonshuishoudens. Het gaat vooral om een toename van alleenwonende ouderen. Een bevolkingsstijging die onvermijdelijk druk zal zetten op de woningmarkt.  De vraag naar betaalbaar wonen zal sterk stijgen. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening in Vlaanderen zal het zaak zijn die druk in de eerste plaats op te vangen in de kernen van gemeenten en steden.

Wonen in de stads- of dorpskern aantrekkelijker maken

Om dat te bereiken willen we de gemeenten de mogelijkheid geven om de onroerende voorheffing te differentiëren, bijvoorbeeld per buurt. Vandaag hebben de steden en gemeenten slechts één tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) die berekend wordt op het kadastraal inkomen (KI). Wij willen de gemeenten de mogelijkheid geven die belasting te differentiëren per buurt. Concreet betekent dat dat wijk X met hogere of lagere opcentiemen wordt belast op het KI dan een naburige wijk Y binnen dezelfde gemeente. Op die manier willen we het goedkoper maken voor mensen die in de stads- of dorpskern gaan wonen of die er willen blijven wonen, maar vandaag door de hoge onroerende voorheffing wegtrekken. Vooral voor oudere mensen wordt die jaarlijkse belastingaanslag soms ondraaglijk.

Met dit voorstel van decreet willen we ook een antwoord bieden op de huidige wanverhoudingen die heersen. De principiële band tussen verhuurwaarde en KI is al lang zoek. Oude herenhuizen in de stad hebben een veel te hoog KI, terwijl verbouwde boerderijtjes in het buitengebied veel te laag geschat worden. Die (te) hoge KI’s van een aantal woonhuizen in het stedelijke gebied zorgen voor een hoge fiscale drempel om die panden te betrekken. Gevolg is dat huizen in de stadskern blijven leegstaan en hele buurten verloederen.

Voorafgaandelijk advies

In het verleden werden al voorstellen in die zin ingediend, maar deze botsten op juridische bezwaren van de Raad van State. Deze opmerkingen van de Raad van State zijn nu verwerkt in een nieuw voorstel. Bovendien voorzien we in een voorafgaandelijk adviesvraag bij de Vlaamse belastingdienst, die instaat voor het innen van de belastingen. Op die manier willen we ook mogelijke praktische bewaren tegengaan.

Het voorstel van decreet werd vorige week ingediend. Er zal een advies worden gevraagd aan de Raad van State. Het is onze gezamenlijke ambitie om de nieuwe mogelijkheid te laten ingaan vanaf 2019. Dat laat toe dat de maatregel meteen kan ingevoerd worden door de nieuwe stads- en gemeentebesturen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is