Genkse jaarrekening is schone schijn

Door Jos Lantmeeters op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: Genk

In mei besprak de gemeenteraad de rekeningen en de realisaties van het voorbije jaar 2016. De N-VA fractie kon deze jaarrekening onmogelijk goedkeuren. N-VA Genk blijft op zijn honger zitten wat betreft de ambitie en de haalbaarheid van de doelstellingen. De door de meerderheid opgestelde beleidsdoelstellingen zijn niet al te veelbelovend en de beoordelingscriteria zijn te flexibel.

Het jaarverslag van de meerderheid, dat de jaarrekening beschrijft, leest als een succesverhaal. Nochtans, als men de cijfers en de realisaties overloopt, dat de werkelijkheid niet zo mooi is. Het schepencollege houdt de schone schijn op. N-VA Genk stelt vast dat er nog steeds geen visie is over het onroerend erfgoed, over het beschermen van het groen in de stad en over de vele jongeren die Genk verlaten. Hieronder enkele voorbeelden:

 

Wijkontwikkeling

Het is bijzonder merkwaardig dat onder de cluster van “betekenisvolle stad” meer dan de helft van de vooropgestelde doelstellingen niet gerealiseerd werden.  Zo diende er bijvoorbeeld een onderzoek gebeuren naar de mogelijkheden en haalbaarheid van zwemmen in openlucht. Dit onderzoek is niet gebeurd, terwijl dit toch een punt is wat in de verkiezingsprogramma’s van de meerderheidspartijen terugkomt.Een andere, niet behaalde doelstelling, is de opmaak van een stedelijk landschaps-en groenstructuurplan. Dit valt te betreuren, zeker met de huidige problematiek van de kwetsbare bossen. Ook in het kader van de vergroening van de omgeving rond het stadhuis werd geen actie ondernomen. Een gemiste kans dus. We merken te weinig verbetering van de publieke ruimte in het centrum. Het centrum blijft nogal onaantrekkelijk en het stadsbestuur doet hier te weinig aan. De enige uitvoering is de aanleg van een nieuwe parking aan Rondpunt 26, en dat is veel te mager. Ook de ontwikkeling van een woonvisie voor onder meer de André Dumontlaan, Zonneweelde en de Hasseltweg stonden op het programma. Deze projecten zijn niet opgestart, en dat is jammer. We blijven vragen om een alomvattende visie voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur zowel op centraal gelegen locaties als op wijkniveau.

 

Werkgelegenheid en onderwijs

De meerderheid beweert dat ze haar doelstellingen op vlak van werkgelegenheid bereikt, terwijl het Genkse werkloosheidscijfer 12,84 procent bedraagt. Ter vergelijking: het Limburgse gemiddelde ligt op 8,05 procent. Dit betekent dat de meerderheid zich wel een weinig ambitieuze doelstelling had vooropgesteld. Genk zou een actieve regierol op zich nemen in de uitbouw van sociale economieactiviteiten, lokale diensteconomie en werkervaring in het zorggebied Genk. Omdat de resultaten uitblijven stellen we ons vragen bij deze ondersteuningsvisie.

Ook de doelstellingen van “Talentvolle Stad” zijn onvoldoende behaald. De schooluitval mag dan wel iets verbeterd zijn, maar de toestand in Genk blijft problematisch. 14% van de Genkse leerlingen verlaat de schoolbanken zonder diploma. Genk is in Limburg nog steeds koploper wat betreft de vroege schoolverlaters. Het stadsbestuur richtte een platform talentontwikkeling op, met het oog op taakverdeling, opvolging en evaluatie van deelprogramma’s. Dit overlegplatform kwam in 2016 niet meer samen. Waarom blijft voor ons een raadsel. Onderwijs blijft de sleutel tot succes. N-VA Genk is daarom vragende partij voor extra inspanningen door het stadsbestuur.

 

Betekenisvolle stad

Verder hadden ook heel wat doelstellingen betrekking op het promoten van de stad Genk als katalysator van een hoge digitale connectiviteit. Geen enkele van deze vooropgestelde doelstellingen werden gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan de uitrol van free wifi spots op openbare domeinen.Wederom een gemiste kans voor Genk. Zeker nu we vanuit Vlaanderen alle kansen en opportuniteiten die digitale technologieën ons bieden grijpen. Zo ging het stadsbestuur ook de realisatie van een sterk glasvezelnetwerk in Genk ondersteunen. Ook hier is nog niets van in huis gekomen. Dit glasvezelnetwerk is belangrijk als basis voor het aantrekken van innovatieve bedrijven in de regio.

Overigens maken we ons grote zorgen om het kostenplaatje van Biomista, waarvan de stedelijke tussenkomst door de huidige meerderheid rond het miljoen euro wordt geschat. N-VA Genk roept het stadsbestuur op om verstandig om te gaan met de openbare middelen.

 

Erfgoedvisie

Een andere doelstelling van de Stad Genk was verder inzetten op een actief en interactief erfgoedbeleid. Ook hier laat het stadsbestuur kansen liggen: deze doelstellingen zijn niet bereikt. Zo moet er een lokaal ruimtelijk en erfgoedplan komen, gebaseerd op UNESCO werelderfgoed. De reden voor het niet behalen van deze doelstelling is dat er onvoldoende personeelscapaciteit is. We vinden het toch wel straf dat zo een belangrijk dossier dan blijft liggen. Het is goed om hier het standpunt van de meerderheid omtrent de Tuinwijk van Waterschei. Men schrijft wel in de doelstellingen, dat men het erfgoed zal ondersteunen, maar langs de andere kant onderneemt de huidige meerderheid niets om de platanen, en dus ook het uitzicht van de wijk te beschermen.

 

Duurzame mobiliteit

De ontwikkeling van de visie op de rol van Genk in de netwerkstad Vlaanderen, en mogelijke acties rond duurzame mobiliteit werden niet gerealiseerd, omdat er prioriteit werd gegeven aan andere projecten. Wij missen een duurzame visie over de bereikbaarheid tussen wijken, kernen en strategische projectzones. Het stadsbestuur heeft ingezet op de Campushopper, maar dit blijkt een financiële miskleun te zijn, en nu gaat men over tot de afschaffing ervan. Op dit ogenblik is er helemaal geen oplossing is voor de verbinding van Thor-park, het centrum van Genk, en het ZOL.

 

Sportgelegenheid

Reeds meerdere jaren vraagt N-VA Genk een alomvattende visie omtrent het subsidiebeleid voor sportinfrastructuur. Al even lang wordt deze visie aangekondigd, maar al even lang blijven wij hierop wachten.

 

Visie ‘Groen Groener Genk’

Wegens tijdsgebrek verkoos het stadsbestuur om in te zetten op kleinere natuur-en groenprojecten eerder dan het implementeren van een overkoepelende visie. Dit is jammer want Genk heeft nood aan een langetermijnvisie dat een meer planmatige aanpak van het groenbeleid mogelijk maakt. Deze visie zou een opportuniteit geweest zijn voor de groeninvulling van ruimtelijke inrichtingsplannen en een samenhangend netwerk van groen van verschillende schaalniveaus. Verspreid over Genk komen heel wat waardevolle bomen voor. Het behoud ervan is van belang voor het stedelijk landschap, maar ook cultuurhistorisch en voor de broeikasgashuishouding kunnen zij betekenis hebben.

 

Stadsvlucht

Op vraag van N-VA is er in 2016 een onderzoek naar de stadsvlucht opgestart. Hiervoor maakte de stad 65 145,50 euro vrij. Gelet op de stadsvlucht is het jammer dat het stadsbestuur niet heeft verder gewerkt om deze stadsvlucht tegen te gaan. N-VA Genk vraagt nu naar concrete en dringende maatregelen op beleidsniveau.

 

Vanuit de oppositie zal N-VA Genk zich blijven inzetten voor een leefbare stad, met een bruisend centrum en leefbare wijken. Voor verdere vragen en opmerkingen omtrent de jaarrekening, de realisaties en het gebrek aan visie van het stadsbestuur, maar ook omtrent voorstellen, kan u mij altijd contacteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is